Aktualności

  Ogłoszenia i ostatnie wiadomości

  W ostatnim czasie w renomowanym czasopiśmie Thin Walled Structures (grupa Elsevier) został opublikowany artykuł pod tytułem: "Fatigue life analysis of hydropower pipelines using the analytical model of stress concentration in welded joints with angular distortions and considering the influence of water hammer damping (Analiza wytrzymałości zmęczeniowej rurociągów hydroenergetycznych z wykorzystaniem analitycznego modelu koncentracji naprężeń w połączeniach spawanych z odkształceniami kątowymi oraz z uwzględnieniem wpływu tłumienia uderzenia hydraulicznego)". Autorami artykułu są członkowie naszego stowarzyszenia: Adam Adamkowski, Mariusz Lewandowski i Stanisław Lewandowski. (Thin-Walled Structures, Vol.159, 2021, 107350, ISSN 0263-8231, https://doi.org/10.1016/j.tws.2020.107350).

  W artykule opisano procedurę oceny żywotności stalowych rurociągów derywacyjnych w elektrowniach wodnych w oparciu o teorię propagacji pęknięć. Autorzy zwrócili szczególną uwagę na kilka zagadnień, które mają istotny wpływ na ocenę wytrzymałości zmęczeniowej analizowanych konstrukcji, takich jak rozkład naprężeń w materiale powłok rurociągów, zmienność ich amplitudy i częstotliwości oraz prognoza przyszłej eksploatacji elektrowni wodnej. Opisana procedura w połączeniu z proponowaną autorską metodą do wyznaczania współczynnika koncentracji naprężeń w sąsiedztwie załomów wklęsłych i wypukłych obecnych w powłokach cienkościennych rurociągów spawanych opracowanej na podstawie modelu analitycznego, daje możliwość jej łatwego wykorzystania w praktyce inżynierskiej do kompleksowego szacowania wytrzymałości zmęczeniowej tego rodzaju konstrukcji. Dodatkowo na podstawie badań przeprowadzonych na obiekcie rzeczywistym opracowana procedura została wykorzystana do określenia wpływu nietypowej metody tłumienia uderzenia wodnego towarzyszącego stanom nieustalonym hydrozespołów na zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej stalowej konstrukcji rurociągu. Uzyskane wyniki mogą przyczynić się do poszerzenia dobrych praktyk inżynierskich w zakresie metod eksploatacji elektrowni wodnych wyposażonych w stalowe rurociągi derywacyjne oraz procedur bezpiecznego utrzymania tego typu konstrukcji.

  Artykuł dostępny jest do dnia 3 lutego br. na stronie sciencedirect.com. Wyświetlanie treści artykułu czy też jej ściąganie w oznaczonym terminie jest bezpłatne i nie wymaga dodatkowej rejestracji u wydawcy. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tym materiałem.

  W dniu 9 grudnia 2020r. w Gdańsku odbyło się XXIX sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Krajowe TEW.

  Zgromadzenie wybrało nowe władze TEW - 15-osobowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

  Materiały ze Zgromadzenia i sprawozdanie Zarządu  w zakładce Zgromadzenie Krajowe TEW

   

   

  Konferencja HYDROFORUM 2020 odwołana

   

  Z przykrością informujemy, że warunki pandemiczne zmusiły nas do odwołania tegorocznej konferencji HYDROFORUM planowanej w Gdańsku w dniach 10-11. grudnia 2020r. 

   Polskie Konferencje Hydroenergetyczne HYDROFORUM - informacje ogólne

  Mamy przyjemność zaprosić wszystkich członków TEW do udziału w Zgromadzeniu Krajowym, które jak już wcześniej informowaliśmy odbędzie się w dniu 9 grudnia 2020r.
  Miejsce obrad: Gdańsk, ul. Fiszera 14 (Instytut Maszyn Przepływowych PAN)
  Początek obrad Zgromadzenia 9 grudnia 2020 r. godz. 10
  W przypadku braku quorum, drugi termin  ustala się na 9.12.2020 r. o godz. 1015 w tym samym miejscu
  Tegoroczne ZK jest zgromadzeniem sprawozdawczo-wyborczym. Przewidujemy wybory nowego składu Zarządu i innych organów władz TEW.

  Z uwagi na zagrożenie epidemiczne  przewidujemy organizację Zgromadzenia w trybie mieszanym. Członkowie TEW mogą więc wziąć udział w Zgromadzeniu stawiając się osobiście w miejscu obrad lub zdalnie za pośrednictwem platformy do komunikacji audio i wideo (w formie telekonferencji).
  Równocześnie informujemy, że z powodu pandemii zdecydowaliśmy się odwołać konferencję Hydroforum 2020, która miała się odbyć w dniach 10-11 grudnia 2020, w związku z czym Zgromadzenie Krajowe TEW będzie miało skromniejszą niż zwykle oprawę.

  Członkowie chcący wziąć udział w konferencji proszeni są o zgłaszanie zamiaru udziału w ZK w terminie do 2 grudnia 2020r. Jest to niezbędne ze względów organizacyjnych. Zachęcamy do rejestrowania uczestnictwa  poprzez formularz na naszej stronie internetowej www. tew.pl. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod zakładką "Zgromadzenie krajowe TEW (link: http://www.tew.pl/index.php/pl/zgromadzenie-krajowe-tew ). W formularzu należy w szczególności zaznaczyć, czy zamierzają Państwo przybyć na miejsce Zgromadzenia, czy uczestniczyć w nim zdalnie. Dopuszczamy też możliwość zgłaszania telefonicznego lub e-mail do biura TEW.

  Członkowie TEW otrzymają wkrótce dokumenty na ZK (m.in. regulamin obrad, sprawozdanie finansowe) oraz szczegółowe informacje w jaki sposób będzie zorganizowane zdalne uczestnictwo wraz z instrukcją postępowania dla zdalnych uczestników.

  Prosimy, aby osoby, które mogą, uczestniczyły w ZK osobiście. W szczególności Prezydium Zgromadzenia i komisje będą mogły zostać wybrane wyłącznie spośród osób będących na miejscu.

  Z uwagi na mieszaną formułę ZK i konieczność zorganizowania tajnego głosowania drogą elektroniczną nie będzie możliwości zgłaszania kandydatur do władz TEW na sali obrad. Przewidujemy korespondencyjne zgłaszanie kandydatur, które prosimy przekazać do biura TEW do 2 grudnia. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się wszystkie osoby chętne do udziału we władzach TEW (Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński).

  Aktualizowane informacje o Zgromadzeniu będziemy publikować na bieżąco na stronie internetowej TEW.

  Komunikat

  W dniu 23 kwietnia br. Biuro IHA (International Hydropower Association) ogłosiło wspólne oświadczenie narodowych stowarzyszeń hydroenergetycznych i wytwórców energii elektrycznej w sprawie COVID-19. W oświadczeniu tym zwraca się uwagę, że wysiłki zmierzające do ożywienia gospodarczego po pandemii COVID-19 powinny w dużym mierze być skierowane na sektor energetyki wodnej, której z jednej strony wyraźnie ucierpiał wskutek niepewności i braku płynności finansowania i refinansowania wielu projektów hydroenergetycznych, a z drugiej strony stanowi istotne, a nawet zasadnicze, źródło zasilania wielu regionów świata i najbardziej liczące się globalnie źródło „zielonej” energii elektrycznej oraz kluczowe narzędzie zapewniające bezpieczeństwo i stabilność sieci elektroenergetycznej w warunkach rosnącej penetracji przez źródła niestabilne.

  Wśród 16 sygnatariuszy oświadczenia jest również Towarzystwo Elektrowni Wodnych, które zamierza zabiegać o wyasygnowanie na rzecz energetyki wodnej części środków z perspektywy finansowej 2022-27 Unii Europejskiej oraz z funduszu odbudowy gospodarki po pandemii COVID-2019. Pełen tekst oświadczenia pod auspicjami IHA dostępny jest tutaj (link)

  Tu znajdziesz informacje o naszych działaniach

  Informacje o Zgromadzeniach Krajowych Towarzystwa Elektrowni Wodnych

  © 2023 TEW. All Rights Reserved.