Artykuł w renomowanym czasopiśmie Thin Walled Structures

    W ostatnim czasie w renomowanym czasopiśmie Thin Walled Structures (grupa Elsevier) został opublikowany artykuł pod tytułem: "Fatigue life analysis of hydropower pipelines using the analytical model of stress concentration in welded joints with angular distortions and considering the influence of water hammer damping (Analiza wytrzymałości zmęczeniowej rurociągów hydroenergetycznych z wykorzystaniem analitycznego modelu koncentracji naprężeń w połączeniach spawanych z odkształceniami kątowymi oraz z uwzględnieniem wpływu tłumienia uderzenia hydraulicznego)". Autorami artykułu są członkowie naszego stowarzyszenia: Adam Adamkowski, Mariusz Lewandowski i Stanisław Lewandowski. (Thin-Walled Structures, Vol.159, 2021, 107350, ISSN 0263-8231, https://doi.org/10.1016/j.tws.2020.107350).

    W artykule opisano procedurę oceny żywotności stalowych rurociągów derywacyjnych w elektrowniach wodnych w oparciu o teorię propagacji pęknięć. Autorzy zwrócili szczególną uwagę na kilka zagadnień, które mają istotny wpływ na ocenę wytrzymałości zmęczeniowej analizowanych konstrukcji, takich jak rozkład naprężeń w materiale powłok rurociągów, zmienność ich amplitudy i częstotliwości oraz prognoza przyszłej eksploatacji elektrowni wodnej. Opisana procedura w połączeniu z proponowaną autorską metodą do wyznaczania współczynnika koncentracji naprężeń w sąsiedztwie załomów wklęsłych i wypukłych obecnych w powłokach cienkościennych rurociągów spawanych opracowanej na podstawie modelu analitycznego, daje możliwość jej łatwego wykorzystania w praktyce inżynierskiej do kompleksowego szacowania wytrzymałości zmęczeniowej tego rodzaju konstrukcji. Dodatkowo na podstawie badań przeprowadzonych na obiekcie rzeczywistym opracowana procedura została wykorzystana do określenia wpływu nietypowej metody tłumienia uderzenia wodnego towarzyszącego stanom nieustalonym hydrozespołów na zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej stalowej konstrukcji rurociągu. Uzyskane wyniki mogą przyczynić się do poszerzenia dobrych praktyk inżynierskich w zakresie metod eksploatacji elektrowni wodnych wyposażonych w stalowe rurociągi derywacyjne oraz procedur bezpiecznego utrzymania tego typu konstrukcji.

    Artykuł dostępny jest do dnia 3 lutego br. na stronie sciencedirect.com. Wyświetlanie treści artykułu czy też jej ściąganie w oznaczonym terminie jest bezpłatne i nie wymaga dodatkowej rejestracji u wydawcy. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tym materiałem.

    © 2024 TEW. All Rights Reserved.