Projekty

  Mamy przyjemność zawiadomić, iż od czerwca 2009 Towarzystwo Elektrowni Wodnych uczestniczy w projekcie Unii Europejskiej pt. SHP STREAM MAP (Mapa Strumieni MEW). Projekt jest realizowany w ramach programu "Inteligentna Energia dla Europy" (IEE) przez konsorcjum składające się z 10 ogólnokrajowych organizacji pozarządowych związanych z energetyką wodną oraz Europejskiego Stowarzyszenia MEW (ESHA, European Small Hydropower Association). ESHA koordynuje realizację projektu we współpracy z Komitetem Doradczym składającym się z przedstawicieli Europejskiej Rady Energii Odnawialnych (EREC, European Renewable Energy Council), Unii Przemysłu Elektrycznego EURELECTRIC, Europejskiego Stowarzyszeniem Dostawców Wyposażenia Elektrowni Wodnych (HEA-E, Hydro Equipment Association-Europe) i wydawnictwa Eur'Observer. 

  Zasadnicze cele projektu sformułowano następująco:
  1.    Budowa centralnej bazy danych HyDI, która zawierać będzie corocznie aktualizowane 
  informacje o sektorze energetyki wodnej w Unii Europejskiej poczynając od roku 2007,
  2.    Analiza obecnego stanu sektora, 
  3.    Opracowanie zaleceń dotyczących przyszłego rozwoju sektora,
  4.    Oddziaływanie na Krajowe Plany Działania na rzecz OZE,
  5.    Zapewnienie regularnego doradztwa i informacji na temat rozwoju i potrzeb sektora 
  na poziomie lokalnym i krajowym.
  Mimo, że projekt jest koordynowany przez ESHA, to obejmuje on swoim zasięgiem cały sektor energetyki wodnej. 

  Dnia 15 lutego 2011 pod adresem internetowym http://www.streammap.esha.be/  uruchomiono ogólnodostępną bazę danych, obejmującą informacje o 27 krajach Unii Europejskiej, podzielone na następujące działy:
  1.    wskaźniki energetyczne, w tym moc i produkcja istniejących i planowanych elektrowni wodnych oraz potencjał hydroenergetyczny,
  2.    wskaźniki rynkowe i ekonomiczne, w tym wskaźniki ekonomiczne i informacje o zatrudnieniu w firmach pracujących na rzecz energetyki wodnej,
  3.    informacje o polityce Państwa wobec sektora, w tym informacje o ramach prawnych działania sektora, mechanizmach wsparcia  udzielonych pozwoleniach wodnoprawnych i koncesjach.

  Zakłada się, że w niedalekiej przyszłości baza ta stanie się podstawowym źródłem informacji o energetyce wodnej w Unii Europejskiej dla EUROSTATu i wydawnictwa Eur'Observer. W roku 2011 przewidujemy spotkanie naszych partnerów z Polski, Czech i Słowacji celem przedyskutowania skuteczności i wiarygodności zastosowanej przez nas metodyki badawczej oraz strategii rozwoju sektora, którą powinniśmy promować.
  W załączeniu chcielibyśmy zaprezentować ulotkę informacyjną oraz plakat projektu (wersja angielska) oraz informację prasową o uruchomieniu bazy danych HyDI.
  © 2024 TEW. All Rights Reserved.