Europejska Baza Danych Energetyki Wodnej już uruchomiona!

  Janusz Steller, Wiceprezes Towarzystwa Elektrowni Wodnych

  Po ponad półtorarocznych przygotowaniach doszło do uruchomienia HYDI - europejskiej bazy da-nych o energetyce wodnej. Komunikat prasowy w tej sprawie został wydany w Brukseli w dniu 15 lutego br. przez Europejskie Stowarzyszenie ds. Małej Energetyki Wodnej ESHA (European Small Hydropower Association). Organizacja ta skupia większość krajowych stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju małej energetyki wodnej na terenie Unii Europejskiej. Do ESHA należą również nie-które inne organizacje europejskie, a także firmy, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz osoby prywatne związane z sektorem MEW. Członkami ESHA są między innymi Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych oraz Instytut Maszyn Przepływowych PAN.
  HYDI (HYdropower Database Initiative) została opracowana i uruchomiona w ramach projektu Komisji Europejskiej SHP STREAMMAP (Mapa Strumieni MEW). Projekt realizowany jest jako fragment programu "Inteligentna Energia dla Europy" przez konsorcjum 11 partnerów prowadzących analizę stanu energetyki wodnej we wszystkich krajach Unii. Koordynatorem projektu STREAM-MAP jest ESHA. Pozyskiwaniem informacji z terenu Polski, Czech i Słowacji zajmuje się Towarzy-stwo Elektrowni Wodnych. 
  W zasobach HYDI znajdują się zagregowane dane dotyczące mocy zainstalowanej i produkcji ener-gii elektrycznej, liczby, przewidywanej mocy zainstalowanej i produkcji elektrowni wodnych znaj-dujących się w budowie lub dopiero planowanych, a także potencjału hydroenergetycznego poszczególnych państw członkowskich Unii. W dziale "Market" znaleźć można informacje o liczbie firm i instytucji działających na rzecz energetyki wodnej, a także zatrudnieniu w różnych rodzajach działalności na rzecz sektora. Podano również uśrednione wskaźniki ekonomiczne projektów hydroenergetycznych uruchamianych po roku 2005. W dziale "Policy" zamieszczono informacje o systemach wsparcia energetyki wodnej, a zwłaszcza o systemach wynagradzania za energię elektryczną pochodzącą z elektrowni wodnych. W tym samym dziale podano informacje o liczbie udzielonych w ostatnich latach pozwoleń wodnoprawnych oraz koncesji. Dużą część działu zajmują informacje o najważniejszych aktach prawnych bezpośrednio związanych z energetyką wodną. Zestaw danych wciąż nie jest kompletny - mimo to już dziś HYDI stanowi bogate źródło informacji o sektorze energetyki wodnej w Unii Europejskiej. Baza danych jest dostępna bezpłatnie z witryny projektu STREAM-MAP http://www.streammap.esha.be. Po zaznaczeniu odpowiednich pozycji można zaimportować pożądane dane w postaci pliku MS Excel. 
   
  W drugiej połowie roku bieżącego przewiduje się cykl spotkań walidacyjnych uczestników konsorcjum z przedstawicielami ośrodków stanowiących dla nich bezpośrednie źródło informacji. Do udziału w spotkaniach zaproszeni zostaną przedstawicieli urzędów centralnych celem omówienia przyszłości sektora energetyki wodnej w poszczególnych krajach w świetle Krajowych Planów Działania na Rzecz Rozwoju OZE. Ma to szczególne znaczenie w przypadku Polski, gdzie przygotowywane zmiany w systemie świadectw pochodzenia mogą ostatecznie zablokować jedyne źródło finansowania dużych projektów hydroenergetycznych. Dotyczy to zwłaszcza od dawna oczekiwanej budowy stopnia wodnego poniżej EW Włocławek. Jak wiadomo, Ministerstwo Środowiska odmawia udziału w finansowaniu części hydrotechnicznej tego projektu. Jednocześnie wymagania narzucone inwestorowi z sektora energetyki sprawiają, że zależnie od przyjętego wariantu nakłady jednostkowe na 1 kW mocy zainstalowanej mogą nawet dwukrotnie przekroczyć średnie nakłady w sektorze MEW . Jak wiadomo nakłady te wykazują bardzo duże zróżnicowanie w zależności od lokalnych warunków inwestowania. Z danych statystycznych przygotowanych przez TEW na potrzeby bazy HYDI wynika, że wartość średnia wynosiła w ostatnich latach około 6400 EUR/kW w Polsce i w Czechach oraz 5500 EUR/kW na Słowacji.
  © 2024 TEW. All Rights Reserved.