XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej.

  W dniach 22-24 kwietnia 2024 w Kazimierzu Dolnym miały miejsce obrady XXVI Konferencji
  Naukowo-Technicznej Rynek Energii Elektrycznej.

  Konferencja jest organizowana co roku przez Politechnikę Lubelską, SEP o/Lublin i Towarzy-
  stwo Obrotu Energią przy merytorycznej współpracy PSE SA i ARE SA. W skład Rady Pro-
  gramowej wchodzą przedstawiciele uczelni i instytutów naukowych, jak też stowarzyszeń zaj-
  mujących się energetyką. Przedstawicielem Towarzystwa Elektrowni Wodnych w Radzie Pro-
  gramowej jest Prezes TEW.
  Bieżące obrady poświęcone były „Transformacji Energetycznej i Rozwojowi Rynku Energii
  w Polsce”. Część sesji poświęcono wyzwaniom, jakie czekają polską energetykę w związku
  z redukcją wytwarzania energii z kopalin i zastępowaniem ich przez źródła odnawialne.
  Towarzystwo Elektrowni Wodnych zaprezentowało referat „Praktyczne aspekty udziału elek-
  trowni wodnych w procesie transformacji energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem ma-
  gazynowania energii i świadczenia usług elastyczności” autorstwa Mariusza Lewandowskiego
  (IMP PAN w Gdańsku), Macieja Kanieckiego (TG DNALOP), i Stanisława Lewandowskiego
  Easy Serv). Był to jedyny referat, pokazujący realne możliwości współdziałania energetyki
  wodnej, zwłaszcza szczytowo – pompowej, w rozwiązywaniu problemów generowanych przez
  nasycenie systemu dużą ilością niespokojnych źródeł energii, co z jednej strony – zważywszy
  duże niewykorzystane możliwości regulacji i elastyczności – może dziwić, z drugiej zaś – gdy
  weźmie się pod uwagę marginalizowanie i dyskredytowanie hydroenergetyki w wyniku działa-
  nia różnych wpływowych lobbies – napawa smutkiem. Pozostaje wyrazić nadzieję, że przed-
  stawiony referat był jaskółką, od której zacznie się nowa wiosna dla energetyki wodnej. Szcze-
  gólne możliwości zwiększenia szans udziału elektrowni szczytowo – pompowych w świadcze-
  niu usług elastyczności autorzy upatrują we wdrożeniu pracy tych elektrowni systemie zwarcia
  hydraulicznego.
  Recenzowane referaty przedstawione podczas konferencji zostaną opublikowane w miesięcz-
  niku „Przegląd Elektrotechniczny”
  Materiały pokonferencyjne będą umieszczane sukcesywnie przez Organizatorów na stronie
  Konferencji https://www.ree.lublin.pl/

  © 2024 TEW. All Rights Reserved.