Walne Zebranie Członków SAPE

  W dniu 30 czerwca 2023 przeprowadzono Walne Zebranie Członków Ogólnokrajowego Sto-

  warzyszenia Poszanowania Energii i Środowiska SAPE Polska.

  Zebranie składało się z części sprawozdawczej obejmującej głosowania i części merytorycznej, w której omówiono działania
  SAPE jako organizacji i projekty realizowane przez członków SAPE.
  W czerwcu 2022 SAPE przystąpiło jako członek – założyciel do Forum Odbiorców Energii
  Elektrycznej i Gazu [FOEEiG]. Jest to federacja, której członkami są izby gospodarcze, związki
  pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbior-
  ców paliw i energii w Polsce. Powołanie FOEEiG pozwala bezpiecznie realizować wspólny cel,
  którym niezmiennie jest dążenie do stworzenia w Polsce przyjaznych warunków do rozwoju
  przemysłowej działalności produkcyjnej, w szczególności poprzez obniżanie kosztów energii
  elektrycznej, ciepła i gazu, poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój energetyki prze-
  mysłowej.
  Wśród projektów realizowanych przez członków SAPE znalazły się informacje o RoundBaltic
  (krótkie omówienie powyżej) i Build-Up Skills (opracowanie strategii podnoszenia umiejętności
  pracowników sektora budowlanego na wszystkich poziomach edukacji w zakresie energoosz-
  czędnych technologii budowlanych, w szczególności tych stosowanych w budynkach podda-
  wanych gruntownym renowacjom).
  W tej części przedstawiono główne założenia opracowanego pod koniec zeszłego roku Ra-
  portu dotyczącego uwarunkowań i kierunków rozwoju elektrowni szczytowo – pompowych w
  Polsce, a także stanowisko Towarzystwa Elektrowni Wodnych dotyczące Raportu. Raport jest
  szansą na ożywienie w sektorze energetyki wodnej po co najmniej trzydziestoletniej stagnacji.
  Dokument nie jest jednak wolny od mankamentów, które mogą utrudnić realizację nakreślo-
  nych celów. W lipcowym numerze „Energetyki” ma ukazać się szerszy artykuł na ten temat.
  Koledzy z SAPE zaproponowali, aby stanowisko TEW przy dodatkowym wsparciu FOEEiG
  oraz SAPE przedstawić ministerstwom zaangażowanym w realizację wytycznych Raportu.
  W dalszej części podjęto temat kontynuacji okrągłych stołów ds. finansowania efektywności
  energetycznej, stworzenie OSS z wykorzystaniem wsparcia programu UE ELENA oraz wspar-
  cie rozwoju i wykorzystania innowacyjnych technologii w termomodernizacji. Wsparcie tych
  technologii ma dotyczyć przede wszystkim opracowanie ich certyfikacji, bowiem bez takich
  dokumentów niemożliwe jest uzyskanie dofinansowania z funduszy krajowych i unijnych.
  Jako temat strategiczny i przyszłościowy wskazano obliczanie śladu węglowego, który w przy-
  szłości powinien stać się kluczowy dla kwalifikacji wszelkich technologii stosowanych zarówno
  w energetyce, jak i w innych inwestycjach i przedsięwzięciach.

   
  © 2024 TEW. All Rights Reserved.