Uwarunkowania administracyjno-prawne budowy i eksploatacji elektrowni wodnych w Norwegii i w Polsce

  Pragniemy uprzejmie poinformować, że w dniu 5 czerwca 2013 r. w Zespole Elektrowni Wodnej Niedzica SA, w ramach współpracy naszego stowarzyszenia z Ambasadą Królestwa Norwegii organizujemy seminarium pt. „Uwarunkowania administracyjno - prawne budowy i eksploatacji elektrowni wodnych w Norwegii i w Polsce”. W seminarium uczestniczyć będzie kilkunastoosobowa grupa pracowników NVE (Norges Vassdrags - og energidirektorat, pol: Norweski Zarząd Zasobów Wodnych i Energii) z Norwegii.

  Celem seminarium jest podzielenie się polskimi i norweskimi doświadczeniami w zakresie intensyfikacji wykorzystania energii płynących wód. Zauważalna dysproporcja w zagospodarowaniu tego odnawialnego źródła energii skłania do bacznego przeanalizowania doświadczeń norweskich i – w miarę możliwości – do adaptacji ich do warunków polskich, zwłaszcza że trwają obecnie procedury daleko idących zmian legislacyjnych (nowelizacja prawa energetycznego, projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, projektowana nowelizacja prawa wodnego, propozycja ujednolicenia zapisów uwarunkowań środowiskowych istotnych przy realizacji małych elektrowni wodnych). W przypadku tak interdyscyplinarnego zagadnienia, jakim jest energetyka wodna, pożądany jest udział wszystkich zainteresowanych stron, zarówno inwestorów, jak i przedstawicieli gospodarki wodnej – administratorów cieków, instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska naturalnego, samorządów terytorialnych, gospodarzy terenu i egzekutorów prawa, oraz organizacji pozarządowych, zaangażowanych w ochronę wód wraz z ich fauną i florą. Seminarium będzie okazją do wymiany poglądów oraz oceny zmian zachodzących w postrzeganiu energetyki wodnej i jej roli zarówno gospodarczej, jak również środowiskowej. Waga i zakres problemów, jakie napotyka hydroenergetyka w Polsce, wymagają przemyślenia i podjęcia prób rozwiązania ich na gruncie legislacyjnym, jak też poprzez jednoznaczną i przyjazną dla sektora interpretację obowiązującego prawa.

  Seminarium przeprowadzone zostanie w formule dyskusji na kanwie prezentacji kolejnych etapów prowadzonej przez inwestora, podejmującego się budowy elektrowni wodnej w Norwegii i w Polsce, procedury zmierzającej do uzyskania pozwolenia na budowę elektrowni i prawa do jej użytkowania. Chcielibyśmy, aby Dyskusja obejmowała następującą problematykę:
  • przebieg procesu przedinwestycyjnego elektrowni wodnej,
  • współpraca z organami odpowiedzialnymi za wydanie uwarunkowań, zgód, uzgodnień i decyzji administracyjnych,
  • wpływ społeczności lokalnych oraz organizacji pozarządowych i społecznych na procedury administracyjne; rola i umocowanie prawne tych ciał do udziału w postępowaniach,
  • ograniczenia w korzystaniu ze stopni wodnych dla celów energetycznych,
  • współpraca energetyki wodnej z instytucjami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną (np. w zakresie zapobiegania suszy i powodzi),
  • obciążenia fiskalne nakładane na energetykę wodną,
  • praktyczne stosowanie uregulowań unijnych dotyczących wykorzystania zasobów energii odnawialnej i ochrony przyrody.

  Do uczestniczenia w seminarium w roli panelistów chcemy zaprosić przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Kraków, Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, Urzędu Gminy Łapsze Górne.

  Spotkanie seminaryjne rozpoczniemy o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej ZEW Niedzica SA i zakończymy podsumowaniem i wnioskami, które będą redagowane na bieżąco w czasie prowadzonej dyskusji. Przewidujemy zakończenie seminarium o godz. 13.00.

  Zarząd Towarzystwa Elektrowni Wodnych zaprasza do dyskusji wszystkich zainteresowanych zagadnieniami likwidacji barier administracyjno - prawnych i uczynieniu procesu postępowania administracyjnego przy pozyskiwaniu decyzji uprawniających do budowy elektrowni wodnych bardziej przyjaznym zarówno dla inwestorów, jak i urzędników biorących udział w tym procesie.

  © 2024 TEW. All Rights Reserved.