Oferta rekomendacji i reklamy firmy na stronie internetowej TEW

    Towarzystwo Elektrowni Wodnych, bÄ?dÄ?ce profesjonalnym stowarzyszeniem non-profit zrzeszajÄ?cym specjalistów w zakresie energetyki wodnej, od 1992r aktywnie dzia??ajÄ?cym na rzecz rozwoju hydroenergetyki w Polsce, do którego statutowych zada?? nale??y m.in. „inicjowanie, propagowanie i wdra??anie postÄ?pu technicznego w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych”,

    niniejszym oferuje Pa??stwu swoje rekomendacje jako solidnego i rzetelnego wykonawcy prac / dostawcy wyposa??enia dla elektrowni wodnych, który da?? siÄ? poznaÄ? z wysokiej jako??ci prac i stosowania nowoczesnych technologii.


     

    Rekomendacje, w imieniu Towarzystwa Elektrowni Wodnych (TEW), wydawaÄ? bÄ?dzie Prezydium ZarzÄ?du TEW, po zasiÄ?gniÄ?ciu opinii klientów, którzy korzystali z us??ug lub u??ytkujÄ? wyroby Waszej firmy. Poziom techniczny i jako??Ä? rekomendowanych przez TEW us??ug lub wyrobów bÄ?dzie monitorowana przez naszych specjalistów.

    Rekomendacja bÄ?dzie mia??a postaÄ? dokumentu, którego wzór za??Ä?czony jest do niniejszej oferty, i wydawana bÄ?dzie na okres 3 lat.

    Dokument rekomendacji mo??e zostaÄ? tak??e zamieszczony – w specjalnej zak??adce – nas stronie internetowej TEW: http://www.tew.pl . Wraz z rekomendacjÄ? oferujemy zmieszczenie na stronie internetowej TEW reklamy Pa??stwa firmy, o wielko??ci pojedynczej strony html.

    Odp??atno??Ä?:

    §         za wydanie dokumentu rekomendacji, jednorazowo – 2000 z??,

    §         za zamieszczenie i utrzymanie na stronie internetowej dokumentu rekomendacji
    + reklama Pa??stwa firmy – 120 z??/miesiÄ?cznie.

    Wnioski w sprawie udzielenia rekomendacji prosimy kierowaÄ? do Biura TEW:
    ul. Piaskowa 18, 84-240 Reda, tel./fax (058) 678-79-51, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , z kopiÄ? do: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Dyr. Techniczny TEW).
    © 2021 TEW. All Rights Reserved.